KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

www.cstkimya.com KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

1. TANIMLAR

İş bu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

www.cstkimya.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi K.V.K.K. kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen kişisel veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve K.V.K.K. kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.
 

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

K.V.K.K. uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” XX Ticaret Sicili nezdinde 00000 sicil numarası ile kayıtlı, 0000000000000000 Mersis numaralı, şirket merkezi adresinde bulunan www.cstkimya.com’dir.
 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikamız’da belirtilen amaçlar dâhilinde K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanıza istinaden işlenecektir. Ayrıca sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası için Kişisel Verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir.
 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz yukarıda K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, GSM Operatörleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve www.cstkimya.com’un faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sitemizden ulaşabileceğiniz İletişim Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

MENU BACK

Sectoral Solutions

We enchance our quality by improving our sector-specific products from day to day.

We provide special solutions to the needs of the building,decor and furniture industries. For more information choose your interest at the below and review our solutions!

FURNITURE

Meet our universal and tailor made solutions for the furniture industry. Take a closer look at our solvent-based, polyurethane products from our Dr. Wood DR Decor and Dr. Ferro series!

BEST OF FURNITURE SECTOR

TOTAL: 31 PRODUCTS

DR.DECOR ALKYD ENAMEL PAINT

DL.221 Go to Detail
DR.DECOR ALKYD ENAMEL PAINT

DR.WOOD UP TRAFFIC 2K PARQUET HARDENER

HW.110.0075 Go to Detail
DR.Wood Up Traffic 2K Parquet Hardener

DR.WOOD UP TRAFFIC 2K PARQUET VARNISH MATT

WP.146.15 Go to Detail
DR.Wood Up Traffic 2K Parquet Varnish Matt

DR.WOOD PIUMA 1K PARQUET SILK MATT

WP.146.35 Go to Detail
DR.WOOD PIUMA 1K PARQUET SILK MATT

WP.146.85 Go to Detail

DR.WOOD POLIURETHANE HARDENER

HS.245.33 Go to Detail
DR.WOOD POLIURETHANE HARDENER

DR.WOOD PIUMA WATER-BASED 1K SILK MATT PARQUET VARNISH

WA.161.35 Go to Detail
DR.WOOD PIUMA WATER-BASED 1K SILK MATT PARQUET VARNISH

DR WOOD PIUMA WOOD VARNISH

WA.161.80 Go to Detail
DR WOOD PIUMA WOOD VARNISH

DR.WOOD NITRO SEALER

WN.231.2800 Go to Detail
DR.WOOD NITRO SEALER

DR.WOOD NITRO UNDERCOATER PAINT

WN.285 Go to Detail
DR.WOOD NITRO UNDERCOATER PAINT

DR.WOOD NITRO-ENAMEL PAINT

WN.296 Go to Detail
DR.WOOD NITRO-ENAMEL PAINT

DR.WOOD BRILLO POLYURETHANE SILK MATT TOP COAT -WHITE

WP.236 Go to Detail
DR.WOOD BRILLO POLYURETHANE SILK MATT TOP COAT -WHITE

DR.WOOD BRILLO POLYURETHANE MATT TOP COAT 15

WP.237 Go to Detail
DR.WOOD BRILLO POLYURETHANE MATT TOP COAT 15

DR WOOD BRILLO POLYURETHANE GLOSS TOP COAT PAINT-WHITE

WP.238 Go to Detail
DR WOOD BRILLO POLYURETHANE  GLOSS TOP COAT PAINT-WHITE

DR.WOOD BRILLO POLYURETHANE MDF UNDERCOATER* WHITE

WP.239.9010 Go to Detail
DR.WOOD BRILLO POLYURETHANE MDF UNDERCOATER* White

DR.WOOD VELLUTO POLYURETHANE EXTRA FILLER VARNISH

WP.241.51 Go to Detail
DR.WOOD VELLUTO POLYURETHANE EXTRA FILLER VARNISH

DR.WOOD VELLUTO POLYURETHANE EXTRA GLOSS 90 VARNISH

WP.242.90 Go to Detail
DR.WOOD VELLUTO POLYURETHANE EXTRA GLOSS 90 VARNISH

DR.WOOD VELLUTO POLYURETHANE EXTRA SILK MATT VARNISH

WP.243.35 Go to Detail
DR.WOOD VELLUTO POLYURETHANE EXTRA SILK MATT VARNISH

DR.WOOD VELLUTO POLYURETHANE EXTRA MATT VARNISH

WP.244.15 Go to Detail
DR.WOOD VELLUTO POLYURETHANE EXTRA MATT VARNISH

DR WOOD 2K PARQUET MATT VARNISH

WP.246.15 Go to Detail
DR WOOD 2K PARQUET MATT VARNISH

DR WOOD 2K PARQUET SILK MATT VARNISH -35

WP.246.35 Go to Detail
DR WOOD 2K PARQUET SILK MATT VARNISH -35

DR WOOD 2K PARQUET GLOSSY VARNISH

WP.246.90 Go to Detail
DR WOOD 2K PARQUET GLOSSY VARNISH

DR WOOD 1K PU COLORLESS WOOD PRIMER

WU.264.LV50 Go to Detail
DR WOOD 1K PU COLORLESS WOOD PRIMER

WP.261.0090 DR WOOD PARQUET VARNISH GLOSSY-90

WU.261.90 Go to Detail
WP.261.0090 DR WOOD PARQUET VARNISH GLOSSY-90

DR WOOD DECORATIVE WOOD STAIN

WU.263 Go to Detail
DR WOOD DECORATIVE WOOD STAIN

DR WOOD PARQUET VARNISH MATT-15

WU.261.15 Go to Detail
DR WOOD PARQUET VARNISH MATT-15

DR. WOOD PIUMA VARNISH

WU.261.35 Go to Detail
Dr. Wood PIUMA Varnish

DR WOOD YATCH VARNISH MATT-15

WU.262.15 Go to Detail
DR WOOD YATCH VARNISH MATT-15

DR WOOD YATCH VARNISH SILK MATT-35

WU.262.35 Go to Detail
DR WOOD YATCH VARNISH SILK MATT-35

DR WOOD YATCH VARNISH GLOSSY-90

WU.262.90 Go to Detail
DR WOOD YATCH VARNISH GLOSSY-90

DR WOOD HIGH-BUILD WOOD STAIN

WU.264 Go to Detail
DR WOOD HIGH-BUILD WOOD STAIN